Трудова медицина

Структурата има богат опит в организиране и извършване на профилактични прегледи и изследвания в предприятия и фирми от цялата страна.

Осигурява мобилни екипи от високо квалифицирани лекари:

УНГ, ОФТАЛМОЛОГ, РЕНТГЕНОЛОГ (ехография на вътрешни органи), НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД, АГ и КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, оборудвани с необходимата медицинска апаратура за прегледи на място.

Z

Абонаментно годишно обслужване от СТМ

Z

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите

Z

Комплексни профилактични прегледи с насоченост към рисковите групи.

Z

Анализ на заболяемостта с временна нетрудоспособност.

Z

Извършване на специализирани измервания и оценки на факторите на работната среда- прах,химични вещества, шум, осветление, микроклимат, вентилация, ел. измервания, мълниезащита.

Z

Лична здравна консултация

Z

Здравно-просветна информация

Z

Експертен анализ и оценка на здравния статус, рискови фактори и здравни прогнози

Z

Обучение на членовете на Комитетите и Групите по условия на труд

Z

Производствена характеристика за явяване на ТЕЛК.

Z

Експертно становище за пригодността на работещия да изпълнява даден вид дейност въз основа на карта от първоначален и /или задължителен периодичен мед. преглед и пройзводствена парактеристика .