Защита на личните данни

Нашата политика по защита на личните данни

При обработката на лични данни Медицински център „Феникс 87“ ООД спазва основните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, определени подробно в чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679.

Като отчита ясно факта, че всяка информация би могла да съставлява лични данни, МЦ „Феникс 87“ ООД се стреми към намаляване на субективния фактор при обработването на личните данни, чийто обхват е нормативно дефиниран във връзка с основната дейност на Медицински център. В тази връзка, екипът на МЦ „Феникс 87“ ООД се придържа към правила и принципи за защита на физическите лица при обработката на техните данни в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679, а не към забрана за обработването на данните.

Личната информация, която МЦ „Феникс 87“ ООД изисква за предоставяне се основава на:

 • договори за извършване на медико-диагностични прегледи и изследвания от Медицински център „Феникс 87“ ООД, за чиято дейност се обработва специална категория лични данни, каквато е здравната информация и във връзка с чл. 9, § 2, з) от Регламента, както и съгласно Закон за лечебните заведения, обн., ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2018 г. Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето. Здравната информация се обработва задължително от служители на центъра, които са задължени нормативно да не разпространяват и разгласяват информацията за физическото лице, която е получена при извършване на медико-диагностичния преглед, съгласно чл. 28 от Закона на здравето и във връзка с чл. 9, § 3 от Регламента.
 • договори за извършване на медико-диагностични прегледи и изследвания от Медицински център „Феникс 87“ ООД, за чиято дейност се обработват лични данни като имена, длъжност, ЕГН, чувствителни данни и т.н в контекста на чл. 9, § 2, б) от Регламента.
 • обучение по осигуряване по Правила за оказване на първа долекарска помощ в съответствие със Заповед № РД – 09 – 410/13.10.1994 г. и утвърдени на основание чл. 276, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда. Документацията за обучаваните лица като обхват е регламентирана в контекста на чл. 9, § 2, б) от Регламента – имена, длъжност, месторабота, ЕГН.
 • трудови договори със своите служители, чиито данни се обработват по договор със счетоводна фирма и касаят информация за личните досиета на служителите, изискуема по трудовото законодателство, както и връзки с банкови институции, застрахователни фондове и др.

МЦ „Феникс 87“ ООД предлага допълнителен раздел за личните данни на клиенти на медицинския център, като изисква деклариране от клиентите си за целите на обработката на личните им данни, независимо, че обработваната информация е нормативно дефинирана.

За индивидуални заявки за обучение се изисква декларация от физическите лица, по смисъла на чл.6 § 1, б) от Регламента, в която на ясен език и в разбираема и лесно достъпна форма, са описани въпросите, по които се изисква съгласие от субекта на данните.

МЦ „Феникс 87“ ООД обработва личните данни само и единствено по предназначението им.

МЦ „Феникс 87“ ООД не предоставя лични данни на Държави членки на ЕС или Държави извън ЕС, освен в случаите на искане от държавен оторизиран орган или по реда на нормативен акт, за което уведомява партньора / физическото лице.

МЦ „Феникс 87“ ООД предава лични данни само по законово задължение, без изискване съгласието на Възложителя или физическото лице, чиито данни се предават най-често към личния лекар на субект на данни, НОИ (съгл. чл. 28 , алинеи 1 и 5 от Закона за здравето).

Защитата на лични данни се осъществява с подходящите организационни и технически мерки, за да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните.

Организационните мерки включват разработена политика, вътрешни правила, инструкции и заповеди, които защитават интересите на нашите партньори, клиенти и техните служители и отговорят на българското и европейско законодателства. Персоналът, който обработва лични данни е обучен по клаузите на Регламента.
Физическата и информационна сигурност и техническата среда, в която се извършва обработването на личните данни, отговарят на изискванията в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

МЦ „Феникс 87“ ООД гарантира, че личните данни се обработват от или под ръководството на професионален специалист, обвързан от задължението за професионална тайна по силата на правото на Европейския съюз или правото на държавата членка или правилата, установени от националните компетентни органи или от друго лице, също обвързано от задължение за тайна по силата на правото на Съюза или правото на държавата членка или правилата, установени от националните компетентни органи ( чл. 9, § 3 от GDPI). Всички служители на медицинския център са поели писмени задължения за конфиденциалност и имат професионални или установени със закон задължения в тази връзка.

Извън рамките на правните и регулаторните ограничения имате право да:

 • получите информация как се обработва вашата лична информация;
 • поискате копие на данните си по всяко време във формат, позволяващ ви да ги разчетете;
 • поискате данните ви да бъдат допълнение или коригирани, ако са неточни;
 • се възползвате от “правото си да бъдете забравен” (данните ви да бъдат изтрити);
 • ограничите кой да има достъп до вашите данни;
 • оттеглите съгласието си за обработване или за конкретна обработка на данни по всяко време.

В случаите, когато получим искане за осъществяване на горните права от физическо лице, чиито данни са ни били предоставени по договор с Възложител, ние ще изпълним това искане, съгласно договорните ни отношения с него.

Контакти:
В случай, че имате въпроси относно начина, по който се обработват личните Ви данни или свързани с темата въпроси, може да се обърнете към нас.

 • Тел. + 359 2 444 23 40
 • E-Mail: mcfenix87@gmail.com
 • гр. София, бул. „Възкресение“, бл. 87, вх. И, МЦ „Феникс 87“ ООД

При изготвянето на настоящия фирмен документ е приложена терминологията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Политиката по защита на личните данни подлежи на промени като всеки вариант влиза в сила от датата на публикуване в сайта на МЦ „феникс 87“ ООД.

Дата: 25.05.2018 г.